Škoda AUTO klade důraz na zdraví a prevenci

Zdraví a bezpečnost zaměstnanců patří k hlavním pilířům sociální politiky společnosti Škoda AUTO. ‚Den Ergonomie’ přispívá k trvalému zlepšování pracovních podmínek a procesů ve firmě. Škoda AUTO je průkopníkem v oblasti ergonomie pracovišť. V rámci ‚Dne ergonomie’, který se konal 10. června 2013, prezentovala česká automobilka hlavní body svého rozsáhlého projektu ergonomie. Cílem všech těchto opatření je soustavné zlepšování pracovních podmínek a postupů ve všech oblastech její činnosti. Tato aktivita je součástí rozsáhlé sociální politiky podniku.

Hlavní myšlenkou je, že je vždy lepší možným zdravotním problémům předcházet, nežli je následně řešit. Proto jsou ve Škoda AUTO preventivní opatření důležitým pilířem ergonomické politiky. Těžištěm zlepšení ergonomie je samotná oblast výroby automobilů. Všechny aktivity zde spočívají především v optimalizaci celého logistického a výrobního procesu, tak aby byly co nejšetrnější ke zdraví zaměstnanců. Důležitou úlohu zde mají odborníci, kteří posuzují konstrukci nových modelů a nově nasazených technologií s ohledem na pracovní zátěž zaměstnanců. Nejvyšším cílem je vytvořit podmínky pro každou pracovní činnost tak, aby byly eliminovány zdravotní následky. Jedná se například o respektování zásad správného držení těla, správného zvedání a přenášení předmětů, vhodného použití nářadí a použití vhodných prostředků a zařízení pro usnadnění nevyhnutelné manipulace s břemeny. Například speciálně vyvinuté zařízení zefektivňuje montáž kol, resp. dveří, mobilní ergonomická sedátka umožňují pracovníkům provádět montážní činnosti vsedě bez nutnosti se ohýbat a speciálně nakloněné palety s materiálem jsou pro pracovníky mnohem přístupnější. Zlepšování pracovních podmínek se týká všech oblastí činnosti firmy. Proto se v rámci projektu ergonomie řeší i pracovní podmínky v kancelářích jako například správné sezení, nastavení monitoru počítače a zvolení optimálního osvětlení.

„Zdraví a bezpečnost zaměstnanců na pracovišti je pro společnost Škoda AUTO nejvyšší prioritou,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva za oblast personalistiky. „Naše angažovanost při ergonomickém uspořádání pracovišť jde vysoko nad rámec zákonných požadavků a je součástí naší rozsáhlé sociální politiky. Velký důraz klademe na preventivní opatření, stejně jako na cílená zlepšování každodenního pracovního prostředí našich zaměstnanců. Celý projekt probíhá v těsné spolupráci s naším sociálním partnerem KOVO,“ dodává Wojnar.

Aby docházelo k cílené optimalizaci pracovních podmínek, shrnula automobilka už před třemi lety veškerá, dosud v jednotlivých oblastech přijatá, opatření do jednoho centrálního projektu ergonomie. „Spojili jsme naše síly a od té doby pracovní podmínky v naší společnosti neustále zlepšujeme,“ zdůraznil Bohdan Wojnar.

Při hodnocení ergonomie sází Škoda AUTO také na nejnovější vědecké poznatky. Od poloviny roku 2012 má automobilka vlastní autorizovanou Laboratoř ergonomie a fyziologie práce. Úkolem laboratoře je zejména posuzování úrovně pracovních podmínek z pohledu fyzické zátěže a pracovních poloh. Na základě výsledků měření jsou navrhována následná opatření ke zlepšení pracovních podmínek. V rámci těchto měření se hlavně zjišťuje jak zátěž horních končetin, tak i celková fyzická zátěž za směnu.

Důležitou roli hraje také zdravotní prevence. Skupina Ergonomie a fyziologie práce směřuje své aktivity také na školení všech zaměstnanců ve správných pracovně pohybových návycích. Zaměstnanci jsou proškolováni v základech ergonomie, zásadách optimálních pohybových návyků, správné manipulaci s břemeny a kompenzaci fyzické zátěže. V praktické části zaměstnanci nacvičují s ergoterapeuty správné pohybové návyky, učí se využívat různé kompenzační pomůcky a protahovací cvičení.

Za tímto účelem automobilka zavedla k zákonným kontrolám také dobrovolné preventivní programy, které jsou od roku 2008 sdruženy v programu Škoda Check-up. Týkají se zejména zdravé výživy, snížení váhy, pohybu, prevence závislostí a všeobecně zdravějšího způsobu života. Vyšetření v rámci Škoda Check-up absolvuje ročně průměrně 13 000 zaměstnanců. Check-up je diagnostický prvek, po němž následuje poradenství a případně rehabilitace. Ambulantní rehabilitační zařízení jsou zaměstnancům k dispozici ve všech závodech společnosti Škoda AUTO. Vedle léčebné rehabilitace jsou součástí nabídky i preventivní rehabilitační programy.

Společnost Škoda AUTO ve spolupráci se sociálním partnerem KOVO už několik let rozvíjí svůj program seniority a realizuje širokou škálu opatření, která napomáhají řešit problémy, se kterými se speciálně starší zaměstnanci ve větší míře potýkají. Mezi klíčové cíle společnosti patří udržení zaměstnanců v aktivním pracovním poměru, podpora zdraví a také hledání řešení pro zaměstnance se změněnou zdravotní způsobilostí. „Starší zaměstnanci mají často specifické potřeby, co se týče jak uspořádání pracoviště, tak i v otázkách zdraví. Našim cílem je, aby osoby starší 50 let nemusely opouštět svoje dosavadní pracovní místo. Proto se právě i dlouhodobě věnujeme neustálému zlepšování v oblasti ergonomie,“ říká Bohdan Wojnar. Za tuto angažovanost byla společnost Škoda AUTO v loňském roce v rámci soutěže ‚TOP odpovědná firma’ oceněna v kategorii ‚Firma vstřícná seniorům’. Automobilku navíc ocenila i Evropská komise cenou v kategorii ‚Pracovní místa pro lidi každého věku’ v rámci evropského projektu ‚2012 – Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity’.

Datum: 10.6.2013
Zdroj: www.autoskoda.cz